Nadační fond Daruj vlasy

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro finanční dar nadačnímu fondu

Úvod

Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují pravidla a podmínky pro poskytování finančních darů nadačnímu fondu Daruj vlasy, IČ 054 54 948, se sídlem Korunní 860/20,

Vinohrady, 120 00 Praha 2, nadační fond je zapsaný v nadačním rejstříku, vedeným

Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 1418, zastoupený členem správní rady

(dále jen „Nadační fond“). Darováním finančních prostředků Nadačnímu fondu dává Dárce (jak je definováno níže) svůj souhlas s těmito Podmínkami.

Definice

  • Dárce: Fyzická nebo právnická osoba, která Nadačnímu fondu daruje finanční prostředky.
  • Dar: Finanční prostředky darované Nadačnímu fondu Dárcem.
  • Webové stránky Nadačního fondu: Webové stránky Nadačního fondu umístěné na adrese www.darujvlasy.cz

Předmět daru

Předmětem daru jsou finanční prostředky v měně CZK / EUR darované Nadačnímu fondu Dárcem.

Způsob darování

Dar lze Nadačnímu fondu darovat následujícími způsoby:

Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a. s.
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

  • V hotovosti: V sídle Nadačního fondu

Použití daru

Nadační fond použije Dar výhradně pro účely uvedené v jeho zakládací listině a stanovách. Nadační fond není povinen použít Dar pro žádný konkrétní účel.

Daňové odpočty

Dárce může mít nárok na daňové odpočty v souladu s platnými daňovými předpisy. Dárce by měl konzultovat s daňovým poradcem, zda má nárok na daňové odpočty a jak je uplatnit.

Anonymní dary

Nadační fond respektuje přání Dárce darovat anonymně. V takovém případě Nadační fond nezveřejní jméno Dárce ani výši Daru.

Změny Podmínek

Nadační fond si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit. O jakékoli změně Podmínek Nadační fond informuje Dárce zveřejněním aktuální verze Podmínek na Webových stránkách Nadačního fondu.

Platnost a ukončení

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2024 a jsou platné po dobu neurčitou. 

Řešení sporů

Všechny spory vznikající v souvislosti s těmito Podmínkami budou řešeny smírnou cestou. Pokud se Dárci a Nadačnímu fondu nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, bude spor předložen soudu příslušnému podle sídla Nadačního fondu.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky představují celou dohodu mezi Dárcem a Nadačním fondem ohledně darování a ruší všechny předchozí ústní nebo písemné dohody týkající se darování. Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů ohledně těchto Podmínek se Dárce může obrátit na Nadační fond na e-mailové adrese info@darujvlasy.cz

Důležité informace

  • Před darováním finančních prostředků Nadačnímu fondu si Dárce pečlivě prostudujte tyto Podmínky.
  • Darování Nadačnímu fondu je dobrovolné. Dárce není povinen darovat Nadačnímu fondu žádné finanční prostředky.
  • Nadační fond není povinen použít Dar pro žádný konkrétní účel.
  • Dárce může mít nárok na daňové odpočty v souladu s platnými daňovými předpisy.
  • Dárce může darování kdykoli zrušit písemným oznámením doručeným Nadačnímu fondu.

Doufáme, že tyto informace jsou užitečné. Pokud máte jakékoli další dotazy, neváhejte se na nás obrátit.